VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tvoje údaje a bezpečnosť tvojich údajov sú pre nás veľmi dôležité. Preto s nimi zaobchádzame veľmi starostlivo. V nasledujúcom odseku sa presne dozvieš, ktoré údaje zbierame, kde ich ukladáme a na čo ich používame.

Používanie našej webovej stránky

Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú ukladať na zariadení používateľa (PC, smartfón a pod.) špecifické informácie vzťahujúce sa na zariadenie. Slúžia na jednej strane na optimalizáciu webovej stránky a tým aj k spokojnosti používateľov (napr. ukladanie prihlasovacích údajov). Na druhej strane slúžia na štatistické zhromažďovanie údajov o používaní webovej stránky a umožnenie jej analýzy za účelom zlepšovania ponúk. Používanie cookies môžeš ovplyvniť. Väčšina prehliadačov disponuje možnosťou, pomocou ktorej sa dá ukladanie cookies obmedziť alebo sa mu dá úplne zabrániť. V každom prípade upozorňujeme nato, že používanie a predovšetkým komfort používania sa bez cookies obmedzí.

Môžeš spravovať mnoho online zobrazení cookies spoločností prostredníctvom americkej stránky http://www.aboutads.info/choices/ alebo európskej stránky http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Google Analytics

Používame Google Analytics, webovú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google používa cookies. Informácie vytvorené súbormi cookie o používaní online ponuky prostredníctvom používateľov sa spravidla prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom zastúpení na vyhodnotenie našej online ponuky prostredníctvom používateľov, na zhotovenie správ o aktivitách v rámci tejto online ponuky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním tejto online ponuky a používania internetu pre nás. Pritom sa môžu zo spracovávaných dát vytvoriť pseudonymné užívateľské profily používateľov.

Používame Google Analytics iba s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti IP adresy používateľov v rámci členských štátov EÚ alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o EHS. Len vo výnimočných prípadoch sa prenesie plná IP adresa na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Spoločnosti Google nespája IP adresu sprostredkovanú prehliadačom používateľa s inými údajmi.

Používatelia môžu zakázať ukladanie cookies príslušným nastavením svojho softvéru prehliadača; používatelia môžu okrem toho zakázať zhromažďovanie údaje vytvorené prostredníctvom cookies, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie online ponuky, spoločnosťou Google, ako aj zakázať ich spracovanie spoločnosťou Google, tým že si na nasledujúcom odkaze stiahnete a nainštalujete dostupné plugin prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ďalšie informácie o využívaní dát spoločnosťou Google na reklamné účely, o možnostiach nastavenia a odvolania súhlasu nájdete na webových stránkach spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Využívanie dát spoločnosťou Google, pri vašom používaní webových stránok alebo aplikácií našich partnerov“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Použitie údajov na reklamné účely“), http://www.google.de/settings/ads („Správa informácií, ktoré Google používa na zobrazenie reklamy“) a http://www.google.com/ads/preferences/ („Určte, ktoré reklamy vám má Google zobrazovať“).

Zapojenie služieb a obsahu tretích strán

Môže sa stať, že v rámci tejto online ponuky sa zapoja obsahy tretích strán, ako napríklad videí z kanála YouTube, mapový materiál služby Google Mapy, RSS-Feeds alebo grafiky iných webových stránok. To vždy predpokladá, že poskytovatelia týchto obsahov (ďalej označení ako „iní poskytovatelia“) rozpoznajú IP adresu používateľov. Lebo bez IP adresy by nemohli odoslať obsah do prehliadača príslušného používateľa. IP adresa je preto na zobrazenie týchto obsahov nevyhnutná. Snažíme sa používať len také obsahy, ktorých príslušný poskytovatelia používajú IP adresu len na dodávanie obsahov. Nemáme však vplyv nato, ak iní poskytovatelia ukladajú IP adresu napr. na štatistické účely. Pokiaľ o tom vieme, upozorňujeme na to používateľov.

Kontaktný formulár

Ak nám pošleš otázku cez náš kontaktný formulár, potom budú tebou poskytnuté údaje uložené na našom webovom serveri a budú použité len na zodpovedanie tvojej žiadosti. Tvoje údaje nebudú postúpené trením stranám a nebudú použité ani na reklamné účely. Všetky údaje uložené v tvojom dotaze sa vymažú automaticky najneskôr po 6 mesiacoch.

 

V nasledovnom Ťa informujeme o Tvojich právach pri našom získavaní a spracovaní Tvojich osobných údajov.

  1. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov a na koho sa môžeš v prípade otázok obrátiť?

Za spracovanie údajov je zodpovedná spoločnosť:

EASTMEN s.r.o.,
Bajzova 2420/33
01001 Žilina

V prípade dopytov týkajúcich sa ochrany údajov sa obráťte, prosím, na: info@winggym.sk

  1. Aké údaje sa spracúvajú a odkiaľ tieto údaje pochádzajú?

Ako spracúvame osobné údaje, ktoré od Teba získame v rámci Tvojho členstva a tréningu.

K osobným údajom patria:

meno, titul, dátum narodenia, pohlavie, kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo), fotografia, korešpondenčné údaje, status člena, zákonný zástupca (pri maloletom)

Ak máš u nás predplatné, spracúvajú sa okrem toho ešte nasledujúce údaje:

údaje o Tvojich uzatvorených zmluvách, údaje o Tvojej členskej karte, platobné údaje (druh platby, bankové spojenie), jazyk, národnosť, pohyby na Tvojom členskom účte, lekárske potvrdenia (len ak si požiadal o prerušenie členstva zo zdravotných dôvodov), údaje o prípadoch škody (majetkové a osobné škody), údaje o rezervovaných hodinách s trénermi (len ak ako osoba do 16 rokov musíš absolvovať hodinu s trénerom), údaje o výpadkoch platieb a o platobnej neschopnosti, dátum a čas Tvojich vstupov do našej telocvične

Pri maloletých klientoch sa okrem toho spracúvajú nasledovné údaje o zákonných zástupcoch:

meno, titul, dátum narodenia, kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo)

  1. Na akom právnom základe a na aké účely sa spracúvajú údaje?

Tvoje osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy o členstve a za účelom uskutočnenia Tvojho tréningu. Spracovanie dát za účelom plnenia zmluvy spočíva v prvom rade v činnostiach pri správe klientov, organizovaní Tvojho tréningu, zúčtovaní a vystavovaní upomienok.

Zdravotné údaje (lekárske potvrdenia) spracúvame len na ten účel, aby sme Ti umožnili prerušenie plnenia zmluvy zo zdravotných dôvodov.

Okrem toho spracúvame Tvoje osobné údaje z dôvodu oprávnených záujmov, pokiaľ pri zvážení záujmov Tvoje právo na zachovávaní mlčanlivosti o týchto údajoch nemá prevahu nad našimi záujmami.. Naše oprávnené záujmy spočívajú v tom, aby sme ti sprístupnili priamu reklamu o našich produktoch a službách. Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely reklamy môžeš kedykoľvek odvolať (bližšie v bode 6).

Osobné údaje sa spracúvajú aj na účely plnenia rôznych zákonných povinností. Príkladmi pre takéto spracovanie údajov na základe zákonnej povinnosti sú:

  • vedenie riadneho účtovníctva
  • informovanie orgánov činných v trestnom konaní a súdov v prípade podania podnetu.
  1. Komu sa Tvoje údaje poskytujú ďalej?

Pokiaľ je to potrebné pre účely uvedené v bode 3, poskytujeme Tvoje osobné údaje našim poskytovateľom technických služieb. Okrem toho poskytneme Tvoje údaje ďalším povereným subjektom (napr. banky, inkasné kancelárie), pokiaľ je to potrebné na plnenie príslušného úkonu. Všetky poverené subjekty sú zmluvne zaviazané k tomu, aby zaobchádzali s Tvojimi údajmi ako s dôvernými a spracovali ich len v rámci nášho poverenia.

Pri vzniku zákonnej povinnosti poskytujeme osobné údaje verejným orgánom a inštitúciám (napr. daňový úrad, súdy, prokuratúra).

  1. Ako dlho sa spracúvajú a ukladajú Tvoje údaje?

Tvoje osobné údaje spracúvame len tak dlho, ako je to potrebné. Len čo Tvoje údaje už potrebné nie sú, budú automaticky vymazané. Osobné údaje potrebné na splnenie zmluvy ukladáme v každom prípade len počas trvania celého obchodného vzťahu a okrem toho v zmysle zákonných povinností uchovávania a dokumentovania.

  1. Kontakt v prípade potreby

Budeme ťa podľa možností informovať o dôležitých udalostiach, ktoré môžu mať vplyv na tvoj tréning (napr.: Prestavby, zastavenia prevádzky štúdií) a iných dôležitých informáciách.

  1. Aké máš práva?

Právo na informovanie

Pokiaľ spracúvame Tvoje osobné údaje, máš právo na informovanie ohľadom účelov spracovania, o kategóriách spracovaných osobných údajoch, o príjemcoch týchto osobných údajov, o trvaní uloženia, o právach, ktoré Ti prislúchajú, o pôvode osobných údajov, ako aj o automatizovanom rozhodovaní.

Oprava a vymazanie

Si oprávnený požadovať opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú Tvojej osoby. Si oprávnený požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré sa Ťa týkajú, pokiaľ sa spracúvanie údajov nevykonáva v súlade so zákonnými predpismi, a pokiaľ z našej strany výmazu neodporujú žiadne právne záväzky.

Obmedzenie spracovania

Si oprávnený požadovať obmedzenie spracovania Tvojich údajov. 

Prenositeľnosť údajov

Si oprávnený požadovať prenos Tvojich údajov, ktoré si nám poskytol, v štruktúrovanom, obvyklom a strojovo čitateľnom formáte. Máš právo na to, aby sme osobné údaje poskytli priamo zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky realizovateľné.

Námietka

Z dôvodov, ktoré vyplývajú z osobitnej situácie, si kedykoľvek oprávnený vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ťa týkajú. Ak vznesieš námietku, nebudeme osobné údaje, ktoré sa týkajú Tvojej osoby, ďalej spracúvať, okrem prípadu, že pre spracovanie vzniknú záväzné dôvody hodné ochrany, ktoré prevažujú nad Tvojimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži uplatneniu, výkonu alebo obhájeniu právnych nárokov. Pri vznesení námietky voči spracovaniu na reklamné účely prestaneme v každom prípade údaje na tento účel spracúvať.

Sťažnosť

Ak dôjde k porušeniu Tvojich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, máš právo vzniesť sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, +421 /2/ 3231 3214, E-mail: ochrana@pdp.gov.sk.

Otázky, poznámky a informácie

Ak máš otázky týkajúce sa našich smerníc o ochrane údajov, ak chceš informácie o údajoch, ktoré sú o tebe uložené alebo ich chceš opraviť alebo vymazať, spoj sa s nami na adrese info@winggym.sk.